Algemene voorwaarden Gilbert Dive In Curaçao

Definities
1.1. Wederpartij: degene die materialen bestelt en/of Excursies en/of reizen boekt bij Gilbert Dive In Curaçao.

Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringen, boekingen en aankopen, direct of indirect gedaan bij Gilbert Dive In Curaçao.
2.2. Curaçaose recht is van toepassing op alle overeenkomsten gesloten door Gilbert Dive In Curaçao.
2.3. Op de inhoud van onze publicaties zijn wijzigingen voorbehouden.
2.4. Eventuele prijswijzigingen zijn voorbehouden.
2.5. Indien de wederpartij eveneens algemene voorwaarden voert, zijn deze voor Gilbert Dive In Curaçao niet bindend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.6. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
2.7. Indien Gilbert Dive In Curaçao niet steeds stipte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gilbert Dive In Curaçao in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Voorschriften
3.1. De wederpartij is niet toegestaan op de door Gilbert Dive In Curaçao georganiseerde excursies;
3.1.1 Hinder te veroorzaker aan boort van het schip, van welke aard dan ook, voor medepassagiers, medewerkers van Gilbert Dive In Curaçao en/of andere schepen.
3.1.2. Zonder toestemming van de medewerkers van Gilbert Dive In Curaçao van boort van het schip te springen
3.1.3. Zonder toestemming van de medewerkers van Gilbert Dive In Curaçao de apparatuur, het touwwerk of andere onderdelen te aan te raken.
3.1.4. Gebruik te maken van de noodvlotten beschikbaar op de boot, tenzij er zich een noodgeval voordoet.
3.1.5. Drugs, alcohol, wapens, explosieven en/of gevaarlijke stoffen met zich te dragen of aan boord te brengen van het schip.
3.1.6. Aan boord van het schip te rennen of ander gevaarlijk en/of risicovol gedrag te vertonen.
3.1.7. Dieren mee aan boord te nemen.
3.2. Alle partijen dienen zicht ten alle tijden te houden aan de instructies van het personeel en dienen de veiligheidsvoorschriften nauw te volgen.
3.3. Gilbert Dive In Curacao is te allen tijde gerechtigd om bij overtreding van één van de voorschriften de wederpartij het recht van deelname te weigeren, zonder dat de wederpartij aanspraak kan maken op een vergoeding en/of terugbetaling.

Veiligheid
4.1. De wederpartij is ermee bekend dat deelname aan de excursie van Gilbert Dive In Curaçao en/of het varen op het schip risico’s met zich meebrengt. Deze risico’s zijn onder andere, maar niet beperkt tot, schade aan zaken en letsel ten gevolge van golfslag, wind, zeestroming, regenval en/of zon/zonnebrand.
4.2. Door deel te nemen aan de excursies van Gilbert Dive In Curaçao, aanvaardt de wederpartij uitdrukkelijk de bovengenoemde risico’s en hebben zij deze begrepen. Daardoor gaan zij volledig akkoord dat deze risico’s geheel voor eigen rekening van de wederpartij komen en Gilbert Dive In Curaçao hier niet aansprakelijk gesteld voor kan worden.
4.3. Voor ieder aan boord van het schip tijdens een van de excursie is er een reddingsvest aanwezig die kosteloos gebruikt kan worden gedurende de gehele excursie.
4.4. De wederpartij verklaart in goede gezondheid te verkeren en verklaart te kunnen zwemmen. Mocht de zwemvaardigheid in twijfel worden gebracht moet dit voortijdig besproken worden met de medewerkers van Gilbert Dive In Curaçao.
4.5. Indien er eten en drinken/drank geserveerd wordt tijdens één van de excursie van Gilbert Dive In Curaçao, zal de wederpartij vooraf de medewerkers van Gilbert Dive In Curaçao informeren over eventuele voedselallergieën en/of voedselintoleranties en/of overige omstandigheden die tot gezondheidsklachten kunnen leiden. Mocht de wederpartij het eten en drank geserveerd nuttigen, ook zonder het bestaan van de hiervoor genoemde allergieën, intoleranties en omstandigheden, zijn de gevolgen volledig voor eigen risico van de wederpartij en daar kan Gilbert Dive In Curaçao niet aansprakelijk voor gesteld worden.

Boekingen en overeenkomsten
5.1. Gilbert Dive In Curaçao neemt alleen boekingen in behandeling van personen vanaf 18 jaar. Personen onder deze leeftijd moeten schriftelijke toestemming hebben van ouder en/of voogd.
5.2. Mondelinge overeenkomsten gelden slechts als deze door Gilbert Dive In Curaçao schriftelijk zijn bevestigd.
5.3. Bij het boeken van een Excursie door een wederpartij, zal Gilbert Dive In Curaçao binnen 10 dagen na boeking een schriftelijke bevestiging per mail sturen met als bijlage een factuur, een Medische verklaring en een verklaring Standaards gedragsregels voor veilig duiken, verklaring van begrip, en in sommige gevallen de Verklaring van Risico’s en Aansprakelijkheid
5.4. De medische verklaring en de verklaring standaards gedragsregels voor veilig duiken verklaring van begrip en indien nodig de Verklaring van Risico’s en Aansprakelijkheid dienen uiterlijk bij aanvang van de Excursie ondertekend te worden overhandigd. Indien op een of meerdere vragen van de medische verklaring met ‘ja’ is beantwoord dient te allen tijde voor aanvang van de cursus een verklaring van een arts te worden overlegd. Zie ook artikel 6.3 van deze algemene voorwaarden.
5.5. Eventuele onjuistheden of onwaarheden moeten binnen 10 dagen na dagtekening van de factuur aan Gilbert Dive In Curaçao worden gemeld.
5.6.Eventuele verzendkosten worden op de factuur opgenomen.
5.7.Voor vragen of onduidelijkheden over boekingen dient schriftelijk contact te worden opgenomen met Gilbert Dive In Curaçao : info@dive-incuracao.com
5.8. Gilbert Dive In Curaçao is ten alle tijden gerechtigd zonder opgaaf van redenen te weigeren een overeenkomst of boeking aan te gaan.

Prijzen en Betalingen
6.1. Alle prijsopgaven zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en type- en/of drukfouten.
6.2. Alle prijzen zijn in NAF en onder voorbehoud van wijzigingen in OB tarieven, of andere overheidsbelastingen.
6.3. De factuur dient in NAF of USD betaald te worden 24 uur voor de dag van de excursie.
6.4. Betalingen dienen altijd 24 uur voor aanvang van de Excursie door Gilbert Dive In Curaçao ontvangen te zijn.
6.5. Gilbert Dive In Curaçao houdt zich het recht voor om door te late betaling de Excursie uit te stellen of te annuleren zonder dat daarvoor een vergoeding aan de wederpartij verschuldigd is. Indien een Excursie door te late betaling wordt geannuleerd vervalt hiermee niet de plicht om tot betaling van de factuur over te gaan.
6.6. De excursie kan uiterlijk 24 uur voor aanvang van de excursie geannuleerd worden, anders is het volledige bedrag voor de rekening van de wederpartij.

Verzekering
7.1. Gilbert Dive In Curaçao adviseert aan een ieder die aan een Excursie deelneemt een bijpassende verzekering af te sluiten bij een gerenommeerde verzekeringsmaatschappij.
7.2. Gilbert Dive In Curaçao accepteert nimmer aansprakelijkheid als gevolg van het ontbreken van dergelijke verzekering.

Uitvoering van de overeenkomst
8.1. De wederpartij verplicht zich op de overeengekomen datum en tijdstip aanwezig te zijn bij de door Gilbert Dive In Curaçao aangegeven locatie, tenzij anders overeengekomen.
8.2. De wederpartij verplicht zich verder om voor het begin van de Excursie de waiver – Verklaring van Risico’s en Aansprakelijkheid en indien noodzakelijk een verklaring van een arts te overhandigen.
8.3. De wederpartij dient zich te kunnen legitimeren.
8.4. De wederpartij moet een duikbrevet kunnen laten zien en bewijzen dat er binnen de laatste 12 maanden  gedoken is.

Overmacht
9.1. Overmacht tot nakoming van de overeenkomst aan de zijde van Gilbert Dive In Curaçao bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de macht van Gilbert Dive In Curaçao. Daaronder mede begrepen, de weersomstandigheden, oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen welke niet behoren tot de reguliere bedrijfsvoering risico’s.

Wijziging van de datum van Excursie door de wederpartij
10.1. Na boeking kan de wederpartij verzoeken om een wijziging van de datum door te laten voeren waarop hij of zij aan de verzoek kan indienen via e-mail op info@dive-incuracao.com.
10.2. Gilbert Dive In Curaçao zal, voor zover mogelijk, aan een verzoek tot wijziging tegemoetkomen en de wederpartij daarover schriftelijk informeren. Als Gilbert Dive In Curaçao niet aan het wijzigingsverzoek van de wederpartij tegemoet komt of kan komen, gelden de volgende voorwaarden:
10.2.1. De wederpartij kan de oorspronkelijke overeenkomst handhaven, dan wel annuleren.
10.2.2. Als de wederpartij kiest voor annuleren, is artikel 12 van toepassing.
10.2.3. Bij het uitblijven van een schriftelijke reactie van de wederpartij op het antwoord van Gilbert Dive In Curaçao op het verzoek, zijn de annuleringskosten 100% van de wederpartij.

Wijziging van de datum van Excursie door Gilbert Dive In Curaçao
11.1. Gilbert Dive In Curaçao kan ten alle tijden data van Excursies eenzijdig wijzigen, zonder overleg met de wederpartij en zonder dat daartoe enige financiële vergoeding verlangd kan worden, in de volgende gevallen:
11.1.1. Als door externe invloeden het geven van de Excursie niet mogelijk is of bemoeilijkt wordt.
11.1.2. Als naar het inzicht van de kaptein of crewmembers van Gilbert Dive In Curaçao zich onredelijk risico’s voordoen voor (één van de) wederpartij, hemzelf, zijn assistent(-en) of derden.
11.1.3. Als door de kaptein of crewmembers op dat moment de wederpartij niet in staat geacht wordt de excursies veilig door te brengen.
11.1.4. Als de wederpartij niet de aan hem opgegeven voorbereidingen gedaan heeft, of het aan hem opgegeven papierwerk niet heeft overhandigd.

Annulering door de wederpartij
12.1. Annulering is slechts mogelijk indien de wederpartij per mail (info@dive-incuracao.com) aan Gilbert Dive In Curaçao laat weten af te zien van de overeenkomst. Deze annulering is pas van kracht nadat deze door Gilbert Dive In Curaçao per mail is bevestigd.
12.2. Bij annulering gelden de volgende bepalingen:
12.2.1. Kosteloos annuleren is alleen mogelijk tot 24 uur voor aanvang van de excursie.
12.2.2. Bij te laat beëindiging van de excursie is de wederpartij de volledige excursieskosten verschuldigd.

Annulering door Gilbert Dive In Curaçao
13.1. Gilbert Dive In Curaçao heeft het recht excursies te annuleren. Gilbert Dive In Curaçao zal de wederpartij daarover per email berichten, uiterlijk 24 uur voor aanvang van de excursie. Mits het weer gerelateerde onvoorziene omstandigheden zijn.
13.2. Gilbert Dive In Curaçao zal de wederpartij in voorkomende situaties een alternatieve excursiesdatum aanbieden. Indien de wederpartij daarmee niet akkoord gaat, zal Gilbert Dive In Curaçao het betaalde excursiesgeld terugstorten.

Gebruik van uitrustingsmaterialen tijdens de excursie
14.1. De wederpartij verplicht zich om de gebruikelijke zorgvuldigheid aan de dag te leggen ten aanzien van de door Gilbert Dive In Curaçao voor de excursie ter beschikking gestelde materialen.
14.2. Bij verlies of diefstal worden de kosten van de materialen door Gilbert Dive In Curaçao bij de wederpartij in rekening gebracht.
14.3. Indien materialen defect raken zal Gilbert Dive In Curaçao pas de kosten daarvan in rekening brengen bij de wederpartij, nadat er is vastgesteld dat het defect raken het gevolg is van onzorgvuldig handelen dat de wederpartij kan worden verweten.

Aansprakelijkheid
15.1. Aan alle vormen van duiken, dus ook excursies zijn risico’s verbonden. De wederpartij wordt geacht bekend te zijn met deze risico’s en deze ook te aanvaarden. Door het ondertekenen van de waiver “Verklaring van Risico’s en Aansprakelijkheid” geeft de wederpartij hier blijk van. Gilbert Dive In Curaçao en/of haar medewerkers/stagiaires/ingehuurde freelancers of vrijwilligers kunnen nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade welke door de wederpartij of derden geleden wordt, voorvloeiend uit de risico’s die logischerwijs verbonden zijn met het uitoefenen van de duiksport en het varen op een boot.
15.2. Bij het niet nakomen van haar verplichtingen door Gilbert Dive In Curaçao, zal het te verhalen schadebedrag nooit hoger zijn dan het originele factuurbedrag. Gilbert Dive In Curaçao zal nooit aansprakelijk zijn voor gevolgschade.
15.3 Gilbert Dive In Curaçao aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:
15.3.1. Diefstal, verlies, letsel of schade, van welke aard dan ook, tijdens of ten gevolge van het volgen van een excursie of het gebruik maken van de faciliteiten van Gilbert Dive In Curaçao en/of de gehuurde faciliteiten.
15.3.2. Het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur en het sluiten of buiten werking stellen van voorzieningen op de boot.
15.4 Wederpartij deelname aan de excursie en degenen die hen vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die voor Gilbert Dive In Curaçao en/of enige derde ontstaat als direct of indirect gevolg van hun aanwezigheid.
15.5 Indien en voor zover Gilbert Dive In Curaçao desondanks jegens wederpartij aansprakelijk is voor de gelede schade en/of nadeel zal deze aansprakelijkheid ten allen tijde beperkt zijn tot een bedrag van ANG 10.000.

Vertrouwelijke informatie
16.1. Alle informatie die door de wederpartij aan Gilbert Dive In Curaçao wordt verstrekt, is alleen beschikbaar voor Gilbert Dive In Curaçao en zal derhalve niet aan derden worden verstrekt, tenzij de wettelijke bepalingen of de Excursiesorganisatie hier om vragen.

Klachten
17.1. In geval van een klacht zal de wederpartij ter plaatse en direct het probleem melden bij het management, teneinde Gilbert Dive In Curaçao in staat te stellen dit onmiddellijk op te lossen. Mocht dit niet mogelijk zijn, kan de wederpartij tot uiterlijk 14 dagen na het beëindigen van de excursie zijn klacht per mail (info@dive-incuracao.com) in te dienen bij Gilbert Dive In Curaçao.

Visueel materiaal
18.1. Indien een wederpartij of degenen die hem of haar vergezellen, op een foto of film staan die gebruikt wordt voor promotionele doeleinden voor Gilbert Dive In Curaçao, wordt diens instemming met het gebruik van de afbeelding in de publicatie vermoed, zelfs indien hij of zij op de afbeelding herkenbaar is.
18.2. De wederpartij verleent Gilbert Dive In Curaçao toestemming om verkregen beeldmateriaal uit punt 16.1 kosteloos te gebruiken voor promotionele doeleinden zoals, maar niet beperkt tot, plaatsing op websites, facebook, flyers of andere door Gilbert Dive In Curaçao gebruikte media.

Verblijf en/of bezoek bij (faciliteiten van) Gilbert Dive In Curaçao
19.1. Tijdens het gebruik van de faciliteiten van Gilbert Dive In Curaçao dient ten alle tijde gehoor gegeven te worden aan de instructies die gegeven worden door de medewerkers van Gilbert Dive In Curaçao en aangegeven staan op de betreffende boot. Eventuele misstanden zullen door Gilbert Dive In Curaçao direct worden doorgegeven aan het kustwacht en/of Politie.

Vindplaats en wijziging voorwaarden
20.1. Deze voorwaarden zijn ter inzage gepubliceerd op de website van Gilbert Dive In Curaçao. (www.dive-incuracao.com)
20.2. Afwijkingen van deze voorwaarden dienen schriftelijk overeen te zijn gekomen alvorens deze in de plaats treden van enige bepaling in deze voorwaarden.
20.3. Op deze algemene voorwaarden, de overeenkomsten met de wederpartij, overige documenten overhandigd aan de wederpartij, (overige) diensten van Gilbert Dive In Curaçao en alle controversen die tussen de wederpartij en Gilbert Dive In Curaçao ontstaan is het Curaçaos rechtssysteem van toepassing. Het gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao is in alle gevallen exclusief bevoegd om van deze controversen in eerste aanleg kennis te nemen.
20.4. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Scroll to Top